วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 ภาคเรียนที่ 2 /2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียน สพฐ.ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ประจำเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2565 ภาคเรียนที่ 2 /2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างต่อประกันสัญญารถยนต์ 2 คัน ประเภท 3 หมายเลขทะเบียน กท 3660 ชัยภูมิ และรถยนต์หมายเลขทะเบียน กต 6223 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) กล่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย.ถ.110-19 จากสาย สามแยก นม 4033-อ่างเก็บน้ำ ถึงสาย เข้าพื้นที่การเกษตร บ้านช่องสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบต. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
เช่าบริการอินเตอร์เน็ต (โดเมน) ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ 110-31 จากสาย สามแยกบ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา ถึงสาย เข้าทุ่งกันหันบ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง