วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมแซมกรอง รถหมายเลขทะเบียน 8538 ชัยภูมิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุแก้ไขปัญหาการใช้เส้นทาง คุ้มอ้ายหลง บ้านวังมน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
ซื้อชุดโคมไฟและแผงโซล่าเซลล์ (Solar cell) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากไร่นายบก ไปไร่นายประดิษฐ์ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนซอยวัดป่าขนุน หมู่ที่ 20 บ้านป่าขนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 18 บ้านเทพภูทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์เสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 22 บ้านเทพพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อชุดโคมไฟและแผงโซล่าเซลล์ (Solar cell) พร้อมติดตั้ง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง