โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 กองช่าง

   
  นายศุภกร ยวงทอง  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
  นายวิโชติ กันภัย  
  วิศวกรโยธา  
   
  นายบูรพา เชื้อมีแรง  
    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  
นายบรรจง เจ๊กสูงเนิน นายคำนวณ บุญดารา  นางทองแดง จันภิรมย์ นายวรากรณ์ ลิ้มประเสริฐ
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวพัชรินทร์ ศรีช้างสาร นางสาวกัณฑิมา ธนสัตยาวิบูลย์ นางสาวชลธิชา รอดวิไล นางสาวรวีวรรณ กันยาโม้
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
นายทวิช จิตรกลาง นายจรินทร์ ช้างผ่อง นางสาวจรินนท์ กรองแก้ว นางสาวจุฬาลักษณ์ ชาติเผือก
พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างทั่วไป
       
       
       
       
       
       
       
       
       
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 126628 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน