โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 สำนักปลัด

   
  นางสาวกัญญาวรรณ แพงตะคุ  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
(ว่าง)  นางสาวพันธ์กมล นากุล นางอภิสรา เพิ่มศรี นายกิจติชัย ขาวกลาง (ว่าง)
 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายฯ นิติกรชำนาญการ  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ พยาบาลวิชาชีพ
     
นางสาวสาวิตรี ประทุมแก้ว นางสาวอนุสรา แซ่อึง   ว่าง  
เจ้าพนักงานธรุการฯ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ   พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์  
                                                             
นางสาวสุกัญยา พับขุนทด     นายเจนณรงค์ ชำนาญกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     พนักงานขับรถเคลื่อนที่เร็ว  
       
นายประนอม แจ้งจบ        
พนักงานขับรถยนต์        
       
นายกฤษฎา พูนพะเนา        
พนักงานขับรถยนต์        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 126612 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน