โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ

   
  นายสฤษดิ์ ทวีชาติ  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
นางสาวชญาดา พรีพรม (ว่าง) นายศุภกร ยวงทอง (ว่าง) นางสุภาวดี  อาบสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252186 คน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน